Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Danh sách Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022)

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 185 /QĐ.HĐTS ngày 10/4/2017)
 
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                                                1. Hòa thượng Thích Đức Phương
                                                2. Hòa thượng Thích Huệ Ấn
                                                3. Hòa thượng Thích Tâm Thọ      
                                                4. Hòa thượng Thích Lưu Hòa
                                                5. Hòa thượng Thích Chơn Tế
                                                6. Hòa thượng Thích Tánh Tịnh
                                                7. Hòa thượng Thích Thanh Liên
                                                8. Hòa thượng Thích Giác Quang
                                                9. Hòa thượng Thích Quán Hạnh
                                                10. Hòa thượng Thích Từ Vân
                                                11. Hòa thượng Thích Quang Nhuận
                                                12. Hòa thượng Thích Hải Ấn
                                                13. Hòa thượng Thích Chơn Hương
                                                14. Hòa thượng Thích Quán Chơn.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1 HT. Thích Đức Thanh
(Nguyễn Thành Mãn)
1943 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
2 HT. Thích Khế Chơn
(Nguyễn Sum)
1951 Phó Trưởng ban Thường trực
3 HT. Thích Huệ Phước
(Nguyễn Đình Cấu)
1957 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
4 TT. Thích Giác Đạo
(Lê Thắng)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
5 TT. Pháp Tông
(Nguyễn Văn Thông)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự
6 TT. Thích Phước Minh
(Đào Đối)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
7 TT. Thích Tịnh Quang
(Trần Viết Trấn)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
8 TT. Thích Kiên Tuệ
(Nguyễn Sự)
1956 Trưởng ban Văn hóa
9 TT. Thích Nguyên Đạt
(Lê Công Thuận)
1968 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
10 TT. Thích Thường Chiếu
(Hoàng Thông)
1968 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
11 TT. Thích Lương Nguyên
(Trương Xuân Nam)
1972 Trưởng ban Nghi lễ
12 ĐĐ. Thích Quang Tư
(Lê Quang Tư)
1977 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
13 ĐĐ. Thích Thiền Trí
(Phạm Phước Mão)
1975 Trưởng ban Hoằng pháp
14 NS. Thích nữ Minh Tú
(Mai Thị Đông)
1950 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
15 NS. Thích nữ Diệu Đàm
(Võ Thị Tuyết Vân)
1947 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
16 NS. Thích nữ Minh Đạt
(Trần Thị Châu)
1954 Thủ quỹ
17 TT. Thích Trí Đạo
(Hà Văn Lý)
1949 Ủy viên Thường trực
18 TT. Thích Tâm Pháp
(Nguyễn Thuyết)
1957 Ủy viên Thường trực
19 ĐĐ. Thích Tâm Quang
(Phan Văn Bồi)
1978 Ủy viên Thường trực
 

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
20.   TT. Thích Thế Trang
(Đinh Văn Thái)
1958 Ủy viên
21.   TT. Thích Thanh Hòa
(Mai Văn)
1956 Ủy viên
22.   TT. Tuệ Tâm
(Quách Cà)
1956 Ủy viên
23.   TT. Thích Nguyên Minh
(Nguyễn Xuân Trắc)
1960 Ủy viên
24.   TT. Thích Nguyên Thành
(Lê Văn Mẫn)
1968 Ủy viên
25.   TT. Thích Tuệ Vân
(Phan Đức Lộc)
1966 Ủy viên
26.   TT. Thích Thế Thanh
(Nguyễn Văn Phương)
1965 Ủy viên
27.   ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
(Nguyễn Văn Phụng)
1975 Ủy viên
28.   ĐĐ. Thích Tịnh Thường
(Trần Văn Na)
1972 Ủy viên
29.   ĐĐ. Thích Hải Đức
(Đoàn Nguyên Hữu)
1971 Ủy viên
30.   ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
(Nguyễn Văn Khởi)
1971 Ủy viên
31.   ĐĐ. Thích Ngộ Tùng
(Đoàn Phước Thiện)
1975 Ủy viên
32.   ĐĐ. Thích Hoằng Mãn
(Nguyễn Dũng)
1971 Ủy viên
33.   ĐĐ. Thích Thiện Bửu
(Trần Bảy)
1978 Ủy viên
34.   ĐĐ. Thích Tâm Phương
(Nguyễn Bê)
1978 Ủy viên
35.   ĐĐ. Thích Phước Thông
(Trần Văn Huế)
1969 Ủy viên
36.   ĐĐ. Thích Không Nhiên
(Đoàn Văn An)
1974 Ủy viên
37.   ĐĐ. Thích Minh Chính
(Nguyễn Văn Chính)
1975 Ủy viên
38.   ĐĐ. Thích Nhật Minh
(Tống Thanh Bình)
1976 Ủy viên
39.   ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa
(Lê Đình Hướng)
1978 Ủy viên
40.   ĐĐ. Thích Minh Tuệ
(Lê Văn Thân)
1968 Ủy viên
41.   ĐĐ. Thích Huyền Ngộ
(Phùng Hữu Nhật)
1980 Ủy viên
42.   ĐĐ. Thích Nhật Tuệ
(Trần Đình Tài)
1973 Ủy viên
43.   ĐĐ. Thích Đạo Tuệ
(Lê Công Lập)
1975 Ủy viên
44.   ĐĐ. Thích Tín Nhơn
(Lê Đình Diệm)
1969 Ủy viên
45.   ĐĐ. Thích Thiện Mỹ
(Lê Bảo Long)
1981 Ủy viên
46.   ĐĐ. Thích Quảng Nguyện
(Nguyễn Văn Liêu)
1985 Ủy viên
47.   ĐĐ. Thích Minh Chuẩn
(Võ Lê Như Vũ)
1973 Ủy viên
48.   ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
(Trần Viết Phòng)
1986 Ủy viên
49.   ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
(Trương Văn Minh)
1972 Ủy viên
50.   ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Nguyễn Văn Hóa)
1976 Ủy viên
51.   NS. Thích nữ Huệ Nhẫn
(Nguyễn Thị Tư)
1954 Ủy viên
52.   NS. Thích nữ Huệ An
(Nguyễn Thị Chánh)
1953 Ủy viên
53.   SC. Thích nữ Phước Thiện
(Nguyễn Thị Nguyệt)
1970 Ủy viên
54.   Cư sĩ Quảng Chiếu
(Trần Bạch Nhật)
1961 Ủy viên
55.   Cư sĩ Tâm Ngọc
(Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
1957 Ủy viên
56.   Cư sĩ Quảng Phúc
(Trần Văn Tiền)
1951 Ủy viên
57.   Cư sĩ Tâm Toại
(Nguyễn Viết Kế)
1952 Ủy viên
 
IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
1.        TT. Thích Kiên Niệm
(Đoàn Khương Lớn)
1965 Ủy viên dự khuyết
2.        TT. Thích Thông Mãn
(Lê Kiều Minh)
1966 Ủy viên dự khuyết
3.        ĐĐ. Thích Tâm Chiếu
(Lê Trần Nhật Đăng)
1977 Ủy viên dự khuyết
4.        ĐĐ. Thích Chí Viên
(Hồ Sĩ Hùng)
1978 Ủy viên dự khuyết
5.        ĐĐ. Thích Nguyên Thường
(Mai Khắc Thống)
1976 Ủy viên dự khuyết
6.        ĐĐ. Thích Đạo Quang
(Nguyễn Văn Trí)
1974 Ủy viên dự khuyết
7.        ĐĐ. Thích Hương Hải
(Trần Vĩnh Phú)
1977 Ủy viên dự khuyết
8.        ĐĐ. Thích Thuần Châu
(Trần Chính Chơn)
1985 Ủy viên dự khuyết
9.        ĐĐ. Thích Phước Điền
(Trần Quốc Phương)
1980 Ủy viên dự khuyết
10.   ĐĐ. Thích Phước Như
(Đoàn Phước Trị)
1978 Ủy viên dự khuyết
11.   SC. Thích nữ Hạnh Giải
(Lê Thị Thùy Trang)
1976 Ủy viên dự khuyết
12.   Cư sĩ Nguyên Thanh
(Đỗ Trọng Hạnh)
1956 Ủy viên dự khuyết
 
 
 
 
TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Back To Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây